Visual Studio 2008 x64 Redistributables 14.0.0.1 

Visual Studio 2008 x64 Redistributables 14.0.0.1 

AVG Technologies – Shareware
ra khỏi 61 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating

Tổng quan

Visual Studio 2008 x64 Redistributables là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi AVG Technologies.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 7.571 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Visual Studio 2008 x64 Redistributables là 14.0.0.1 , phát hành vào ngày 19/09/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/09/2010. Phiên bản phổ biến nhất là 14.0.0.1 , được sử dụng bởi 96 % trong tất cả các cài đặt.

Visual Studio 2008 x64 Redistributables đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Visual Studio 2008 x64 Redistributables đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Visual Studio 2008 x64 Redistributables!

Cài đặt

người sử dụng 7.571 UpdateStar có Visual Studio 2008 x64 Redistributables cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
AVG Technologies
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản